Electronic Thesis and Dissertations UNSYIAH - Baca Tugas Akhir
<< Previous | Home | Next >>

Search :
Advance

Tiurma Setia. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGASUHAN ORANGTUARNDALAM PEMBERIAN STIMULASI PERKEMBANGANRNMOTORIK HALUS PADA ANAK USIA TODDLERRNDI PAUD KECAMATAN BANDA RAYARNBANDA ACEH TAHUN 2014. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2014
Pilih :
Hal : 2 / 129


Tulisan yang relevan
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGASUHAN ORANGTUA DALAM PEMBERIAN STIMULASI PERKEMBANGAN SOSIAL PADA ANAK USIA TODDLER DI PAUD KECAMATAN KUTA ALAM BANDA ACEH TAHUN 2014 (Fazillah Apriana, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGASUHAN ORANGTUA DALAM PEMBERIAN STIMULASI PERKEMBANGAN BAHASA PADA ANAK USIA TODDLER DI PAUD KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH TAHUN 2014 (ALFI POPPY MAILANI, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGASUHAN ORANGTUA DALAM PEMBERIAN STIMULASI PERKEMBANGAN MOTORIK KASAR PADA ANAK USIA TODDLER DI PAUD KECAMATAN BAITURRAHMAN BANDA ACEH 2014 (Aida Fitri, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG STIMULASI MOTORIK HALUS DENGAN PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS ANAK USIA PRASEKOLAH DI TK PERTIWI KECAMATAN LHOKNGA (NOVI INTAN MELANI, 2016) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HUBUNGAN PERAN AYAH DALAM STIMULASI DENGAN PERKEMBANGAN ANAK USIA PRASEKOLAH DI PAUD KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH (MAULIDA NURLIZA, 2016) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..