Electronic Thesis and Dissertations UNSYIAH - Baca Tugas Akhir
<< Previous | Home | Next >>

Search :
Advance

Cinda Syahbrina Riska. HUBUNGAN STIMULASI ALAT PERMAINAN EDUKATIF (APE) OLEH ORANG TUA DENGAN PERKEMBANGAN MOTORIK ANAK USIA PRASEKOLAH KEMUKIMAN LAMLHEU KECAMATAN SUKAMAKMUR ACEH BESAR. Banda Aceh : Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, 2016
Pilih :
Hal : 1 / 112


Tulisan yang relevan
HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG STIMULASI MOTORIK HALUS DENGAN PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS ANAK USIA PRASEKOLAH DI TK PERTIWI KECAMATAN LHOKNGA (NOVI INTAN MELANI, 2016) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR PEMILIHAN ALAT PERMAINAN EDUKATIF DENGAN PERKEMBANGAN ANAK USIA PRASEKOLAH DI TAMAN KANAK-KANAK BUNGONG SELEUPOEK KOTA BANDA ACEH (MONARIS DARALINA, 2018) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HUBUNGAN PERAN AYAH DALAM STIMULASI DENGAN PERKEMBANGAN ANAK USIA PRASEKOLAH DI PAUD KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH (MAULIDA NURLIZA, 2016) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGASUHAN ORANGTUARNDALAM PEMBERIAN STIMULASI PERKEMBANGANRNMOTORIK HALUS PADA ANAK USIA TODDLERRNDI PAUD KECAMATAN BANDA RAYARNBANDA ACEH TAHUN 2014 (Tiurma Setia, 2014) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG ALAT PERMAINAN EDUKATIF DENGAN PERKEMBANGAN ANAK DI TK KARTIKA XIV-12 BANDA ACEH (aris gunawan, 2016) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..