Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALLSIS SISTEM PEMASAARAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA T…

Erlina

LRLlNA" Analisis Sistem Pemasurun Dalam Upaya Meniugkutkan Pendapatan Usahatani Cabal Merah (Cap.\iCIIIII annum} Di Kecumutun Lembah Sell/await Kabuputen Aceh Besar", dcngan Pcmbimbing Utama lbu Agusiina Arida.~P.M.Si dan Bapak Dr. Ir. Mustafa Usman.M, schagai pcrnbirnbing anggota. Permasalahan dalarn penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistern pemasaran berpengaruh terhadap pendapatan usahatani cabai merah di Kecamatan Lembah Seul…


    SERVICES DESK